НККЕП » Абітурієнту » Вступ на навчання » Правила прийому на навчання до НККЕП в 2017 році

 

Правила прийому на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

до Новомосковського кооперативного коледжу

економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки

в 2017 році


 

Правила прийому на навчання до НККЕП в 2017 році

 

 

        Провадження освітньої діяльності у Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки  здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527608 від 14.11.2014р., термін дії ліцензії – безстроково, витяг з ЄДЕБО – ВО №0068501 від 12.05.2017р.), ліцензії департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (серія АВ №548974 від 03.12.2013р., термін дії ліцензії – до 27.07.2022р.), акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу від 11.12.2015р., сертифікатів про акредитацію:

-         спеціальності 081 Право (серія  НІ-І  №0478655 від 15.03.2016р., термін дії сертифікату – до 01.07.2026р.);

-         спеціальності 071 Облік і оподаткування (серія  НІ-І  №0478656 від 15.03.2016р., термін дії сертифікату – до 01.07.2026р.);

-         спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (серія  НІ-І  №0478657 від 15.03.2016р., термін дії сертифікату – до 01.07.2026р.);

-         спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (серія  НД-І  №0458020 від 05.06.2013р., термін дії сертифікату – до 01.07.2018р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки  (далі за скороченою назвою НККЕП), (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року №599, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.05.2017р. №610/30478.

 

         І. Загальні положення

 

1.1.        НККЕП  оголошує прийом на підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил).       

1.2.        Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

1.3.         До НККЕП приймаються громадяни України, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом на навчання до НККЕП за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4 Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу,  надання місць гарантовано. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у НККЕП Положення.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

2.1 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи, які здобули базову загальну середню освіту.

2.3 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

2.4 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.5. Вступники приймаються на навчання на перший курс. НККЕП має право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а також осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (додаток 2 до цих Правил).

НККЕП зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами Х, ХІ, ХІІ Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права                             ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки в 2017 році.

2.6. Особливості прийому на навчання до НККЕП осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

2.7. Особливості прийому на навчання до НККЕП осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

2.8. НККЕП здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів,  затвердженого  наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

НККЕП зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами Х, ХІ, ХІІ Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права                            ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки в 2017 році.

2.9. Організацію прийому вступників до НККЕП здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора НККЕП. Головою приймальної комісії призначається керівник навчального закладу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію НККЕП, затвердженим педагогічною радою НККЕП у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію навчального закладу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НККЕП.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії НККЕП, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до НККЕП, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії НККЕП оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.


IІІ. Фінансування підготовки фахівців

 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у НККЕП здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

         4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

         понеділок – п’ятниця: 8.00 – 17.00; субота: 8.00 – 15.00; неділя: вихідний.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів про повну загальну середню освіту (за бажанням)

29 червня –

25 липня

2017 року о 18.00 год.

Початок прийому заяв та документів

01 липня

2017 року

12 липня

2017 року

25 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить НККЕП, або співбесіди

14 липня

2017 року

о 18.00 год.

01 серпня

2017 року

о 18.00 год.

20 серпня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

08 серпня

о 18.00 год. (електронні заяви – до 26 липня 2017 р.)

25 серпня 2017 року

Строки проведення НККЕП вступних іспитів

15 липня –

22 липня

2017 року

02 серпня –

07 серпня

2017 року

21 – 25 серпня

2017 року

Строки проведення НККЕП співбесід

15 липня –

22 липня

2017 року

02 серпня –

04 серпня

2017 року

21 – 25 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 год.    24 липня

2017 року

не пізніше 12.00 год.     09 серпня

2017 року

не пізніше 12.00 години 29 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше

05 серпня 2017 року

не пізніше

19 серпня 2017 року

не пізніше

30 серпня 2017 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові  випробування, що проводить вищий навчальний заклад НККЕП, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

25 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить НККЕП

01 серпня

2017 року

о 18.00 год.

20 серпня

2017 року

Строки проведення НККЕП фахових випробувань

02 серпня –

07 серпня

2017 року

21 – 25 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12.00 год. 09 серпня 2017 року

не пізніше 12.00 години 29 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше

19 серпня

2017 року

не пізніше

30 серпня

2017 року

 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НККЕП

 

5.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви про участь у конкурсному відборі до НККЕП (далі – заява) в паперовій формі.

5.2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня 2017 року включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які

-         мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3 розділу ІV Умов прийому);

-         мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

5.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією НККЕП згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

Вступникам при поданні заяв в електронній формі надається допомога консультаційним центром при приймальній комісії НККЕП.

5.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії НККЕП. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.5. В заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5.6. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії НККЕП до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у НККЕП.

5.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:                                                                                        

- документа, що посвідчує особу;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичної довідки форми 086-о;

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIІ цих Правил) (за наявності).

5.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.9. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIІ цих Правил) (за наявності), подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.10. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

5.11. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НККЕП. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.12. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у НККЕП або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають право:

- особи, які визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

-  особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

-  особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

5.13. Особи, які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа), мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

5.14. Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів з визначених конкурсних предметів нижче встановленої цими Правилами прийому до НККЕП мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до НККЕП, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія НККЕП здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НККЕП протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті НККЕП на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.17. Факт ознайомлення вступника з цими Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIІ цих Правил), фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

5.19. Приймальна комісія НККЕП, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

         VI. Організація та проведення конкурсного відбору

 

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та загальноосвітнього предмета (другий предмет). НККЕП надає вступнику право вибору другого предмета з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 до цих Правил.

6.2. При вступі на навчання до НККЕП на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пп. 5.12, 5.13 розділу V та розділом VIІ цих Правил.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет) та загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (другий предмет). НККЕП надає вступнику право вибору другого предмета з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 до цих Правил.

6.3. Приймальна комісія НККЕП допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (додаток 5 до цих Правил):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 100 балів з конкурсних предметів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить мінімально можливе значення 100.

6.4. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з урахуванням додаткових балів за особливі успіхи: вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01.

6.5. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування. (додаток 2 до цих Правил).

6.7. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 9 до цих Правил).

6.8. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.9. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.10. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.11. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії НККЕП не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НККЕП, розглядає апеляційна комісія НККЕП, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора НККЕП.    

6.14.  Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

6.15. Рішенням приймальної комісії НККЕП результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в НККЕП.

6.16. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія НККЕП, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

6.17. Результати вступних екзаменів враховуються тільки у НККЕП.

6.18. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.


VІІ. Зарахування за співбесідою

 

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу НККЕП:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії НККЕП.

7.3 Співбесіди проводяться у встановлені НККЕП терміни, зазначені в п.4.2 розділу ІV цих Правил.

7.4 НККЕП оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року (для вступників на основі базової загальної середньої освіти) та не пізніше 12.00 год. 09 серпня 2017 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

7.5. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

-         за конкурсним балом від більшого до меншого;

-         за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія НККЕП ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди або вступних іспитів.

8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією НККЕП з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті  навчального закладу.

ІX. Надання рекомендацій для зарахування

9.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.

9.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до строків, визначених у пункті 4.2 розділу ІV цих Правил.

9.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії НККЕП.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті НККЕП, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного або мобільного зв'язку.

         X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 4.1, 4.2 розділу ІV цих Правил, після прийняття рішення приймальною комісією про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії НККЕП. Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією НККЕП.

10.2. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за кількома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

10.3. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

11.1. Приймальна комісія НККЕП анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб, передбачених в пункті 10.1 розділу Х цих Правил.

11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу X цих Правил.

11.3. Договір про надання освітніх послуг між НККЕП та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

11.4. Зарахування до НККЕП осіб за квотами-1 та квотами-2 не передбачено.


         XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

12.1. Накази про зарахування на навчання видається директором НККЕП на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті НККЕП у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в п.п. 4.2, 4.3 розділу ІV цих Правил.

12.2. Рішення приймальної комісії НККЕП про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 13.5 розділу XІІІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до НККЕП за власним бажанням, відраховані з НККЕП за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

12.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НККЕП, про що видається відповідний наказ.

12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2, 12.3 цього розділу, місце (місця) проводиться додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця зараховуються особи з конкурсних пропозицій НККЕП за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

Правила прийому на навчання до НККЕП в 2017 році


 


Теги
admin1227
Распечатать
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/nkkep/.system/tmp) in Unknown on line 0