НФККЕП

Навчання

Навчальна робота в коледжі

"Якщо запастися терпінням і проявити старання,
то посіяне насіння 
знання неодмінно дасть добрі сходи.
Навчання – корінь гіркий, так плід 
солодкий."

Леонардо да Вінчі

 

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка є вищим закладом освіти І рівня акредитації і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОН України, яка забезпечує право надання освітніх послуг, пов'язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з чотирьох спеціальностей: 081 Право, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування, 241 Готельно-ресторанна справа.

 

Навчальний процес в коледжі організовано на основі компетентнісного підходу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

 

Коледж протягом 2015 - 2020 pp. буде працювати над методичною проблемою: «Створення умов для самореалізації i вдосконалення учасниківнавчально-виховного процесу, формування життєво компетентноїсвідомої особистості з високим рівнем професійно-практичноїпідготовки, здатної ycпішно інтегруватись в сучасну системусоціальних відносин шляхом реалізації методів інтерактивногоінноваційного навчання».

 

Зміст підготовки молодших спеціалістів формується на основі галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України, основу якого складають освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма спеціальності. На основі стандарту розроблені і затверджені в становленому порядку навчальні плани та робочі навчальні плани спеціальностей. Навчальний план відповідає освітньо-професійній програмі підготовки молодшого спеціаліста і у переліку нормативної частини дисциплін, і у кількості навчальних годин, виділених на їх вивчення. Він складений з дотриманням розподілу навчального часу між циклами підготовки. Планування навчального процесу відбувається на навчальний рік за робочими навчальними планами, які складаються у розрізі навчальних груп різних курсів для спеціальності окремо і затверджуються директором коледжу.

 

Нормативна частина навчального плану спеціальності за складами дисциплін, їх обсягом, формами контролю відповідає стандарту вищої освіти.

 

З метою відповідності змісту підготовки потребам регіону та згідно з варіативною складовою ОПП спеціальності у навчальному плані передбачені дисципліни за вибором навчального закладу. Вибіркові навчальні дисципліни підібрані з урахуванням пропозицій підприємств-замовників фахівців, більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів студентів та потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей і традицій коледжу, регіональних потреб тощо.

 

В навчальному процесі використовуються типові навчальні програми з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної, природничо-наукової підготовки та професійної та практичної підготовки, які розроблені навчально – методичним центром «Укоопосвіта». За змістом вони відповідають вимогам ОКХ і ОПП спеціальності.

 

Зміст підготовки відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості. Випускники НККЕП мають можливість здобути освіту кваліфікаційного рівня «бакалавр» в рамках реалізації принципу наступності, вступаючи по закінченню коледжу до Полтавського університету економіки та торгівлі та інших ВНЗ ІІІ - ІУ рівнів акредитації.

 

Загалом же забезпечення відповідного змісту підготовки молодших спеціалістів у коледжі є визначальним чинником роботи колективу.

 

Для організації підготовки фахівців за різними напрямами та спеціальностями у закладі працює 4 відділення:

 • юридичне;
 • економічне;
 • комерційне;
 • заочне.

 

В коледжі створено 5 циклових комісій, 4 з яких є випусковими:

 • Циклова комісія юридичних дисциплін;
 • Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін;
 • Циклова комісія комерційних дисциплін;
 • Циклова комісія загальноосвітньої підготовки;
 • Циклова комісія облікових та комп’ютерних дисциплін

 

Навчання на відділеннях за денною та заочною формами навчання за акредитованими спеціальностями та напрямами здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти. Студентам надається можливість упродовж першого і другого курсів навчання отримати повну загальну середню освіту одночасно із здобуттям професійної освіти за відповідною спеціальністю.

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу необхідними навчальними, методичними, інформаційними, матеріальними та іншими ресурсами в структурі коледжу працюють навчальні кабінети та лабораторії, бібліотека, читальна зала, спортивна та тренажерна зали.

 

Створена матеріально-технічна база відповідає сучасним вимогам і дозволяє активно застосовувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі. Навчання здійснюється з використанням новітніх технологій: інтерактивних дошок, мультимедійних проекторів, сучасних наочних посібників за спеціальностями.

 

По закінченню навчання студенти отримують:

 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • свідоцтво про отримання професії продавця, офіціанта, бармена та оператора комп’ютерного набору відповідно до спеціальності;
 • диплом молодшого спеціаліста.

 

Освітній процес у коледжі здійснюється у різноманітних формах: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття), самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу, що є основою для здобуття практичних навичок, знань та умінь, відбувається під час проведення лекцій. Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів.

 

В окремих випадках лабораторні і практичні заняття проводяться в умовах реального професійного середовища – на виробництві.

 

Використання мультимедійної презентації під час занять сприяє підвищенню ефективності сприйняття і засвоєнню навчального матеріалу.

 

Викладачі працюють над створенням електронних версій методичного забезпечення, що дає можливість широкого доступу студентів до текстів лекцій, завдань для проведення практичних занять, самостійної роботи, планів семінарських занять та підвищує ефективність використання електронної читальної зали.

 

Матеріально-технічна база систематично удосконалюється, поновлюється і в цілому відповідає вимогам навчальних планів і програм.

 

Подальший розвиток матеріально-технічної бази є одним із основних напрямків стратегії розвитку коледжу.

 

У коледжі цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного. Творча студентська молодь бере активну участь у турнірах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, конкурсах, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання.

 

Підсумковий контроль включає:

 • семестровий контроль;
 • атестацію студентів.

 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку і заліку.

 

Державна атестація проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену з дисциплін циклу фундаментальної і професійної та практичної підготовки.