НФККЕП

Освітній процес. Моніторинг якості освіти

Мова освітнього процесу - українська.

Результати моніторингу якості освіти

Для ознайомлення з наказом №170с від 18 жовтня 2022 р. "Про результати проміжного контролю" → натисніть тут.

Для ознайомлення з наказом №03с від 13 січня 2023 р. "Про результати семестрового контролю" → натисніть тут.

Навчальна робота в коледжі

"Якщо запастися терпінням і проявити старання,
то посіяне насіння 
знання неодмінно дасть добрі сходи.
Навчання – корінь гіркий, так плід 
солодкий."

Леонардо да Вінчі

 

Новомосковський фаховий кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка є закладом фахової передвищої освіти і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОН України, яка забезпечує право надання освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з чотирьох спеціальностей: 081 Право, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування, 241 Готельно-ресторанна справа.

 

Навчальний процес у коледжі організовано на основі компетентнісного підходу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

 

Коледж протягом 2020 - 2025 pp. працює над методичною проблемою: «Формування життєво та професійно компетентної свідомої особистості з інноваційним мисленням, здатної до життєтворчості та конструктивної самореалізації».

 

Зміст підготовки фахових молодших бакалаврів формується на основі стандарту фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм зі спеціальностей, затвердженого Міністерством освіти і науки України. На основі стандарту розроблені і затверджені в установленому порядку навчальні плани та робочі навчальні плани спеціальностей. Навчальний план відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахового молодшого бакалавра і у переліку нормативної частини дисциплін, і у кількості навчальних годин, виділених на їх вивчення. Він складений з дотриманням розподілу навчального часу між циклами підготовки. Планування навчального процесу відбувається на навчальний рік за робочими навчальними планами, які складаються у розрізі навчальних груп різних курсів для спеціальності окремо і затверджуються директором коледжу.

 

Нормативна частина навчального плану спеціальності за кількістю дисциплін, їх обсягом, формами контролю відповідає стандарту фахової передвищої освіти.

 

З метою відповідності змісту підготовки потребам регіону та згідно з варіативною складовою ОПП спеціальності у навчальному плані передбачені дисципліни за вибором закладу освіти. Вибіркові навчальні дисципліни підібрані з урахуванням пропозицій підприємств-замовників фахівців, більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів студентів та потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей і традицій коледжу, регіональних потреб тощо.

 

В навчальному процесі використовуються типові навчальні програми з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки, які розроблені навчально-методичним центром «Укоопосвіта». За змістом вони відповідають вимогам ОПП спеціальностей.

 

Зміст підготовки відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості. Випускники НФККЕП мають можливість здобути освіту ступеня «бакалавр» в рамках реалізації принципу наступності, вступаючи по закінченню коледжу до ЗВО Укркоопспілки "Полтавський університет економіки та торгівлі" та інших ЗВО ІІІ - ІV рівнів акредитації.

 

Загалом забезпечення відповідного змісту підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжі є визначальним чинником роботи колективу.

 

Для організації підготовки фахівців за різними напрямами та спеціальностями у закладі працює 4 відділення:

 • юридичне;
 • економічне;
 • комерційне;
 • заочне.

 

В коледжі створено 3 циклових комісій, 2 з яких є випусковими:

 • Циклова комісія юридичних дисциплін;
 • Циклова комісія загальноосвітньої підготовки та соціально-гуманітарних дисциплін;
 • Циклова комісія комерційних та облікових дисциплін.

 

Навчання на відділеннях за денною та заочною формами здобуття освіти за акредитованими спеціальностями здійснюється на основі базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти та ОКР кваліфікованого робітника. Студентам, які вступили до коледжу на основі базової середньої освіти, надається можливість упродовж першого і другого курсів навчання здобути повну загальну середню освіту одночасно із здобуттям професійної освіти за відповідною спеціальністю.

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу необхідними навчальними, методичними, інформаційними, матеріальними та іншими ресурсами в структурі коледжу працюють навчальні кабінети та лабораторії, бібліотека, читальна зала, спортивна та тренажерна зали.

 

Створена матеріально-технічна база відповідає сучасним вимогам і дозволяє активно застосовувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі. Навчання здійснюється з використанням новітніх засобів: інтерактивних дошок, мультимедійних проекторів, сучасних наочних посібників за спеціальностями.

 

По закінченню навчання студенти отримують:

 • свідоцтво про повну загальну середню освіту;
 • свідоцтво про отримання професії продавця, офіціанта, бармена та оператора комп’ютерного набору відповідно до спеціальності;
 • диплом фахового молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста.

 

Освітній процес у коледжі здійснюється у різноманітних формах: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття), самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу, що є основою для здобуття практичних навичок, знань та умінь, відбувається під час проведення лекцій. Поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів.

 

В окремих випадках лабораторні і практичні заняття проводяться в умовах реального професійного середовища – на виробництві.

 

Використання мультимедійних презентацій під час занять сприяє підвищенню ефективності сприйняття і засвоєнню навчального матеріалу.

 

Викладачі працюють над створенням електронних версій методичного забезпечення, що дає можливість широкого доступу студентів до текстів лекцій, завдань для проведення практичних занять, самостійної роботи, планів семінарських занять та підвищує ефективність використання електронної читальної зали.

 

Матеріально-технічна база систематично удосконалюється, оновлюється і  відповідає вимогам навчальних планів і програм.

 

Подальший розвиток матеріально-технічної бази є одним із основних напрямків стратегії розвитку коледжу.

 

У коледжі цікаво здобувати освіту завдяки активному використанню різних форм і методів навчання і виховання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного. Творча студентська молодь бере активну участь у турнірах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, конкурсах, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання і практичні навички.

 

Підсумковий контроль включає:

 • семестровий контроль;
 • атестацію студентів.

 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку і заліку.

 

Атестація проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену з дисциплін циклу фундаментальної, професійної та практичної підготовки.