НФККЕП

Права та обов’язки здобувачів освіти

Права та обовязки осіб, які навчаються у Новомосковському фаховому кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка

 

 1. Права осіб, які навчаються у коледжі:
 • вибір форми здобуття освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами НФККЕП;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами НФККЕП у порядку, передбаченому статутом закладу фахової передвищої освіти;
 • забезпечення гуртожитком на термін здобуття освіти у порядку, встановленому законодавством;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • участь у громадських об'єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування НФККЕП, відділень, органів студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 • навчання для здобуття повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з акредитованих освітніх програм;
 • вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного ступеня фахової передвищої освіти;
 • навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
 • академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній формі здобуття освіти у коледжі за умови добровільної сплати страхових внесків;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • оскарження дій органів управління закладу фахової передвищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури НФККЕП відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я.
 • Особи, які навчаються у коледжі за денною формою здобуття освіти, можуть отримувати стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.
 • Студенти коледжу, які навчаються за денною формою здобуття освіти, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 1. Обов’язки осіб, які навчаються в коледжі:
 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загальнокультурного рівня;
 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • відвідувати заняття відповідно до індивідуального навчального плану та розкладу; студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов'язкового відпрацювання (лабораторні, практичні, семінарські заняття тощо), повинні їх виконувати у спеціально встановлений для цього час у визначеному порядку;
 • своєчасно інформувати завідувачів відділень та керівників студентських груп, у випадках неможливості, через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при неявці  на заняття через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це завідувача відділення і протягом трьох днів після виходу на заняття подати підтверджуючі  документи;
 • брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна НФККЕП (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, підручників, приладів тощо); забороняється без дозволу адміністрації коледжу виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • виконувати розпорядження голови ради самоврядування коледжу, студентської групи в межах  їх повноважень;
 • дбати про честь та авторитет НФККЕП, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як у коледжі, так і на вулиці та в громадських місцях.
 • Під час навчальних занять студенти повинні дотримуватись певних дисциплінарних  правил. Вхід до аудиторії після дзвінка на початок занять забороняється. При вході викладача, на знак привітання, студенти  повинні встати. Не допускаються сторонні розмови, шум, що заважають проведенню занять.
 • Категорично забороняється вживання спиртних напоїв, гра в карти та інші азартні ігри в навчальних корпусах, буфеті, гуртожитку. Користування мобільними телефонами під час навчальних занять забороняється. Паління в коледжі та на його території забороняється.
 1. Особи, які навчаються у НФККЕП, можуть бути відраховані з коледжу:
 • у зв’язку із завершенням навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • за власним бажанням;
 • у зв’язку із переведенням до іншого закладу освіти;
 • за невиконання вимог навчального плану;
 • за порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом фахової передвищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • інші випадки, передбачені законом.

 

 1. Особи, які навчаються у коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я). Особам, які перервали навчання у коледжі, надається академічна відпустка.
 2. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з коледжу, здійснюється під час канікул.
 3. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути переведені з:
 • коледжу до іншого закладу фахової передвищої освіти (закладу загальної середньої освіти, закладу професійн0-технічної освіти);
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність;
 • однієї форми здобуття освіти на іншу.

Порядок переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, визначається Міністерством освіти і науки України.

 1. Випускники коледжу вільні у виборі місця роботи.

Якщо випускник коледжу навчався за кошти фізичних або юридичних осіб, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

 1. Коледж несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров’ю і працездатності учасників освітнього процесу.