НФККЕП

Волонтерство

Статут волонтерської організації «Долоні добра» Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка

Загальні положення

 

 • Волонтерський Рух є головним напрямком діяльності студентського самоврядування. Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, надій, ідей студентів  й передбачає реалізацію поставлених цілей та самореалізацію студентів.
 • Діяльність студентів - волонтерів відбувається на засадах власної волі. Їх діяльність є неприбутковою, добровільною, корисною для інших людей та суспільства у цілому.
 • Головна мета руху – сприяння розповсюдженню волонтерського руху у коледжі, нашому місті, виховання у молоді таких моральних цінностей, як милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до взаємодопомоги, активізація процесу згуртування студентського  колективу.
 • Організація  у своїй діяльності керується Конституцією України, ЗУ «Про об'єднання громадян», ЗУ «Про громадські об'єднання», ЗУ «Про волонтерську діяльність», статутом коледжу  та цим положенням.

 

 

Принципи

 

Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

 

 

 

Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами

 

 • Надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
 • Надання допомоги хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;
 • Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
 • Надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • Проведення заходив, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
 • Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • Надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  техногенного або природного характеру;
 • Надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції;
 • Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

 

 

 

Основні  завдання  волонтерського руху у коледжі

 

 • надання безоплатної допомоги людям, які  нужденні в ній;
 • сприяння розвитку волонтерського руху у нашому коледжі  та  місті;
 • задоволення духовних інтересів та потреб студентів;
 • сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості підлітка;
 • виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до взаємодопомоги, милосердя;
 • активна участь у вирішенні суспільних проблем;
 • співпраця з громадськими організаціями;
 • підготовка кадрового резерву добровольців (волонтерів);
 • формування механізмів залучення громадян у різноманітну громадську діяльність, спрямовану на поліпшення якості життя населення;
 • пошуково-дослідницька діяльність.

 

 

Фінансування та витрати на забезпечення волонтерської діяльності

 

 • Залучення коштів та іншого майна для забезпечення волонтерської діяльності здійснюється відповідно до законодавства.
 • Витрати на забезпечення волонтерської діяльності формуються відповідно до законодавства.

 

 

Членство

 

 • членами волонтерського руху можуть бути студенти,   незалежно від національності, соціальної та релігійної належності. які визнають мету, завдання та напрямки діяльності організації
 • член об’єднання за особистим бажанням може вибути, повідомивши про це голову волонтерського комітету . Члени комітету  зобов'язанні дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства України .
 • Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами:
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції;а також у медичних закладах.

 

 

 

Права та обов'язки волонтерів

 

Члени волонтерського руху мають право:

 • на належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • обирати та бути обраними членами руху;
 • брати участь у роботі руху;
 • виступати на загально коледжанських зборах, висвітлювати діяльність волонтерського руху в ЗМІ;
 • вносити пропозиції та вимагати їх розгляду керівними комітету;
 • отримувати допомогу коледжу  в т.ч. фінансову;
 • надавати коледжу будь-яку допомогу в т.ч. фінансову.

 

 

Члени волонтерського руху зобов'язані:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
 • у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
 • у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
 • відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.
 • дотримуватись вимог Статуту організації;
 • старанно виконувати свої доручення та обов'язки;
 • постійно братии активну участь у роботі руху;
 • вести пропаганду здорового способу життя;
 • ставитися з повагою до свого минулого, пам’ятати та відроджувати традиції українського народу